POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanuję Państwa prawo do prywatności jako właściciel Sklepu Internetowego AVOCADO.ec, prowadzonego przez AVOCADO-CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Żabia Wola, ul. Przy Trasie 6, 96-321, NIP: 5291847056. Niniejszym przedstawiam politykę prywatności obowiązującą w Sklepie Internetowym AVOCADO.ec.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO wykonuję obowiązek informacyjny.

ROZDZIAŁ I – DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Administratorem danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego AVOCADO.ec na zasadach określonych w niniejszej Polityce i Regulaminie Sklepu Internetowego AVOCADO.ec jest AVOCADO-CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Żabia Wola, ul. Przy Trasie 6, 96-321, NIP: 5291847056 (zwana dalej też „AVOCADO.ec /Administrator”).

Jako Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego, AVOCADO.ec dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.

AVOCADO.ec zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez AVOCADO.ec w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Produktów oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.

AVOCADO.ec przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO.

Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.

W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1) założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z (3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez AVOCADO.ec oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Produktów.

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłanie maila na adres e-mail: info@avocado.ec Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach AVOCADO.ec, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: info@avocado.ec

Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

ROZDZIAŁ II – KWESTIE TECHNICZNE

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.

AVOCADO.ec wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

AVOCADO.ec może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładam starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługuję zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

ROZDZIAŁ III – INFORMACJA HANDLOWA

AVOCADO.ec deklaruję, iż dane osobowe Klienta nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Klienta. W szczególności bez uprzedniego uzyskania takiej zgody nie będą wysyłała do Klienta żadne biuletyny, newslettery i czy też inne informacje handlowe.

Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez AVOCADO.ec do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością AVOCADO.ec i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez AVOCADO.ec w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Klient może zgłosić AVOCADO.ec żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez AVOCADO.ec niezwłocznie.

Klient może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@avocado.ec lub też pisemnie na adres: AVOCADO-CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola.

ROZDZIAŁ IV – USUNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres e-mail: info@avocado.ec lub też pisemnie na adres: AVOCADO-CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola, NIP: 5291847056.

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta.

Konto jest automatycznie kasowane po upływie 365 dni jego nieaktywności.

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności oraz korzystania ze Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: info@avocado.ec