Regulamin sklepu

DEFINICJE:

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Avocado-CC.

Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.avocado.ec, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Avocado-CC Sp. z o. o. a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.avocado.ec i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod adresem: www.avocado.ec, prowadzony jest przez firmę Avocado-CC Sp. z o. o., ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola, NIP: 5291847056.

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Towary mogą się nieznacznie różnić od tych widocznych na zdjęciach w sklepie, zwłaszcza w przypadku ręcznie robionych przetworów. W Sklepie prezentowane są poglądowe zdjęcia przetworów.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki “Regulamin” zamieszczonej na stronie głównej serwisu www.avocado.ec oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest do:

Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest podanie danych wymaganych do zakupu danego Towaru. Dane te różnią się w zależności od rodzaju zamówienia, sposobu płatności i sposobu dostawy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.avocado.ec, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z firmą Avocado-CC Sp. z o. o., ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola, NIP: 5291847056, zgodnie z treścią Regulaminu.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, co jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu sklepu.

DOSTAWA:

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się przesyłką kurierską.  Koszty dostawy wynoszą dla kuriera 40 zł

Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar przez Sklep. Termin dostawy widoczny w opisie produktów w sklepie, jest czasem szacowanym. Towary różnią się od siebie przewidywanym czasem dostawy lub możliwego odbioru.

Możliwy jest odbiór osobisty opłaconego wcześniej zamówienia w siedzibie firmy Avocado-CC, ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola w godzinach otwarcia biura lub na stoisku Avocado-CC na Ekobazarze, ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola w soboty od 8:00 do 15:00. Wymagane jest podanie numeru zamówienia. Paczkę można odebrać po wcześniejszym powiadomieniu mailowym o jej gotowości.

CENY I METODY PŁATNOŚCI:

Minimalna kwota zamówienia w sklepie wynosi 100 zł.

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

płatnością elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24. Rozliczenia w Sklepie Internetowym dokonywane są wyłącznie kartą płatniczą i e-przelewem, a obsługiwane są przez internetowy serwis usługowy Przelewy24, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Regulamin świadczenia usług przez ww. podmiot pośredniczący w przekazywaniu płatności, dostępny jest pod adresem www.przelewy24.pl/regulamin.

płatnością elektroniczną za pośrednictwem przelewu bankowego.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI:

Płatności za zamówione Produkty Klient może dokonać wyłącznie z góry, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tj. kartą płatniczą i e-przelewem, obsługiwanych przez internetowy serwis usługowy Przelewy24.

Klient zobowiązany jest dokonać pełnej zapłaty za zamówione Produkty w dniu składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zapłata uważana będzie za dokonaną w dniu potwierdzenia poprawności jej dokonania przez internetowy serwis usługowy Przelewy24.

W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Produkty w pełnej wysokości, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem ulega rozwiązaniu. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Sprzedawcy.

PRAWO OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Avocado-CC Sp. z o. o., ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola, sklep@avocado.ec o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  6. Ze względu na fakt, iż w ramach świadczonej przez Sprzedawcę Usługi, przygotowywane są posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia zapakowane w zapieczętowane opakowania, Produktów tych nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i względów higienicznych. 
  7. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW:

Avocado-CC Sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@avocado.ec jednocześnie wypełniając formularz reklamacyjny. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W sytuacji, gdy reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych Towaru, Klient jest zobowiązany do przedstawienia materiału dowodowego (w formie zdjęcia) na adres sklep@avocado.ec do 24h od otrzymania przesyłki.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny: Avocado-CC Sp. z o. o., ul. Przy Trasie 6, 96-321 Żabia Wola lub mailowo pod adres sklep@avocado.ec lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.